เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะโคเวเลนต์
พันธะโลหะ รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเต็มเติม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเต็มเติม
เฉลยคำถามเติมเต็ม/เรโซแนนซ์
การทดลอง 2.3 การจัดตัวของลูกโป่งกับรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
ผลการทดลอง/อิปรายผลการทดลอง