เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะโคเวเลนต์
พันธะโลหะ สภาพขั้วของโมเลกุล / แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล / โครงผลึกร่างตามข่าย / พันธะโลหะ

ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
สภาพขั้วของโมเลกุล
ค่าอิเล็กโทรเนกติวิตีกับสภาพขั้วของโมเลกุล
โมเลกุลมีขั้วและไม่มีขั้ว