เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ตามคาบตามหมู่
อบรม ทบทวน
อบรม ทบทวน
คำถามเติมเต็ม / กิจกรรมส่งเสริมการจำตารางธาตุ
นำเสนอสมบัติของธาตุประจำตัวนักเรียน
สารประกอบคลอไรด์และสารประกอบออกไซด์องธาตุ