เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ตามคาบตามหมู่
ทบทวน / นักเรียนนำเสนอสมบัติของสารประกอบคลอไรด์
ทบทวน / นักเรียนนำเสนอสมบัติของสารประกอบคลอไรด์
อภิปราย สมบัติของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์
การทดลอง 3.1 ปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมในน้ำ
ผลการทดลอง 3.1