เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ตามคาบตามหมู่
ทบทาน การเปลี่ยนแปลงของสาร 3 อย่าง
ทบทาน การเปลี่ยนแปลงของสาร 3 อย่าง
ตัวอย่าง ปฏิกิริยาเปรียบเทียบปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA,IIA
การทดลอง 3.2 การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ IA ,IIA
ผลการทดลอง 3.2