เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ตามคาบตามหมู่
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
เปรียบเทียบปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA /สมบัติของธาตุหมู่ VIIA
ผลการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA
อภิปรายสรุปปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA