เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ธาตุกัมมันตรังสี - ครึ่งชีวิตของธาตุ - ปฏิกิริยานิวเคลียร์
เข้าสู่บทเรียน / คำถามเติมเต็ม
เข้าสู่บทเรียน / คำถามเติมเต็ม
ชมวิดีทัศน์""การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์
เสถียรภาพของอะตอม / ความหมายธาตุกัมมันตรังสี
ชมวิดีทัศน์สำนักงานปรมาณุเพื่อสันติ""ถอดรหัสนิวเคลียร์""