เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ธาตุกัมมันตรังสี - ครึ่งชีวิตของธาตุ - ปฏิกิริยานิวเคลียร์
เข้าสู่บทเรียน / ทบทวนการแผ่รังสีของธาตุ
เข้าสู่บทเรียน / ทบทวนการแผ่รังสีของธาตุ
การแผ่รังสีแอลฟา บีตาและแกมมา
ธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ
การสังเคราะห์กัมมันตรังสี / ชมวิดีทัศน์""นิวเคลียร์พัฒนา""