เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ธาตุกัมมันตรังสี - ครึ่งชีวิตของธาตุ - ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ทบทวน/นำเข้สู่บทเรียนครึ่งชีวิต
ทบทวน/นำเข้สู่บทเรียนครึ่งชีวิต
พิจารณาการคำนวณครึ่งชีวิตของธาตุ
ตัวอย่างคำนวณครึ่งชีวิต 1
ตัวอย่างคำนวณครึ่งชีวิต 2