เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ธาตุกัมมันตรังสี - ครึ่งชีวิตของธาตุ - ปฏิกิริยานิวเคลียร์
แนะนำวิทยากรพิเศษ คุณนันทวรรณ ยะอนันต์""เทคโนโลยีนิวเคลียร์และการนำไปใช้ประโยชน์""
แนะนำวิทยากรพิเศษ คุณนันทวรรณ ยะอนันต์""เทคโนโลยีนิวเคลียร์และการนำไปใช้ประโยชน์""
การใช้ประโยชน์จากรังสี
รังสีวินิจฉัย
ประโยชน์ทางด้านอาหารและการเกษตร