เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ธาตุกัมมันตรังสี - ครึ่งชีวิตของธาตุ - ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ทบทวน แนะนำวิทยากรพิเศษ นางสาววารุณี เตยโพธิ์
ทบทวน แนะนำวิทยากรพิเศษ นางสาววารุณี เตยโพธิ์
การตรวจสอบกัมมันตรังสี
กิจกรรมนักเรียนร่วมตรวจสอบกัมมันตรังสี
เนื้อหาการตรวจสอบกัมมันตรังสี