เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ การทายตำแหน่ง และสมบัติของธาตุ ในตารางธาตุ
อบรม ทบทวน
อบรม ทบทวน
กิจกรรมส่งเสริมการจำธาตุในตารางธาตุ / สมบัติทั้งหมดของธาตุในตารางธาตุ
การวางแผนศึกษา สืบค้นธาตุที่กำหนดให้ว่าเป็นธาตุใดและอยู่ในตำแหน่งใดในตารางธาตุ
ธาตุตัวอย่างที่ให้นักเรียนศึกษาออกแบบการทดลอง