เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ทักทาย ทบทวน
ทักทาย ทบทวน
แนะนำก่อนสอบปลายภาค / การฝึกทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วโดยใช้ผังมโนทัศน์
ชมวิดีทัศน์""เรื่องอะลูมิเนียม การแยกจากสินแร่และการนำไปใช้ประโยชน์""
ธาตุแคลเซียมสมบัติ แร่ การแยกและนำไปใช้ประโยชน์