เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ทักทาย ทบทวน
ทักทาย ทบทวน
ธาตุทองแดง สินแร่ การแยกทองแดง และการนำไปใช้ประโยชน์
ธาตุเหล็ก สินแร่ การแยกทองแดง
การนำเหล็กไปใช้ประโยชน์ / ธาตุไอโอดีน