เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
ทักทาย ทบทวน / กิจกรรมส่งเสริมการจำธาตุในตารางธาตุ
ทักทาย ทบทวน / กิจกรรมส่งเสริมการจำธาตุในตารางธาตุ
ทบทวนสารประกอบคลอไรด์ สารประกอบออกไซด์ของธาตุ
ทบทวนการแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสี
ทบทวนปฏิกิริยานิวเคลียร์ / ตัวอย่างปฏิกิริยานิวเคลียร์
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-