เคมี ว40221
ปริมาณสัมพันธ์ โมล
ทักทาย ทบทวนเรื่องมวลโมเลกุล
ทักทาย ทบทวนเรื่องมวลโมเลกุล
จำนวนโมลกับอนุภาคของสาร
การคำนวณหา จำนวนโมลกับอนุภาคของสาร
สรุปจำนวนโมลกับอนุภาคของสาร