เคมี ว40221
ปริมาณสัมพันธ์ โมล
ชมวีดีทัศน์ "Happy Mole's Day" และทบทวน Mole Concept
ชมวีดีทัศน์ "Happy Mole's Day" และทบทวน Mole Concept
สรุปจำนวนโมลกับอนุภาคของสาร
โมลกับมวลของสาร