เคมี ว40221
ปริมาณสัมพันธ์ โมล
ทักทาย ชมผลงาน Mole Project
ทักทาย ชมผลงาน Mole Project
ทบทวนโมลกับปริมาตรของแก๊ส
การคำนวณโมลกับปริมาตรของแก๊ส / สรุปเกี่ยวกับโมล