เคมี ว40221
ปริมาณสัมพันธ์ สารละลาย การเตรียมสารละลาย
ทักทาย ทบทวนเรื่องสารละลาย
ทักทาย ทบทวนเรื่องสารละลาย
ตัวอย่างการคำนวณเรื่องความเข้มข้น
นักเรียนฝึกคำนวณความเข้มข้น / การคำนวณความเข้มข้นในหน่วย ppm,ppb