เคมี ว40221
ปริมาณสัมพันธ์ สารละลาย การเตรียมสารละลาย
ทักทาย ทบทวนความเข้มข้นของสารละลาย
ทักทาย ทบทวนความเข้มข้นของสารละลาย
ความเข้มข้นในหน่วย ppm,ppb
ความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์
ความเข้มข้นในหน่วยโมแลล