เคมี ว40221
ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติบางประการของสารละลาย
ทักทาย ทบทวนสมบัติคอลิเกทีฟ
ทักทาย ทบทวนสมบัติคอลิเกทีฟ
จำลองการทดลองการเพิ่มขึ้นของจุดเดือด และการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็ง
อภิปรายสรุปการเพิ่มขึ้นของจุดเดือด และการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็ง
สูตรการคำนวณสมบัติคอลิเกทีฟ