เคมี ว40221
ปริมาณสัมพันธ์ การคำนวณเกี่ยวกับสูตรและสมการเคมี(1)
ทักทาย ทบทวน
-ไม่มีข้อมูล VDO-
ทักทาย ทบทวน
สูตรและชนิดของสูตรเคมี
การคำนวณมวลเป็นร้อยละจากสูตร
ตัวอย่างการคำนวณมวลเป็นร้อยละจากสูตร