เคมี ว40221
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ของเหลว สมบัติของของเหลว
ทักทาย ทบทวนสมบัติของของเหลว
ทักทาย ทบทวนสมบัติของของเหลว
การทดลอง 5.2 การเปรียบเทียบความดันไอของของเหลว
อภิปรายผลการทดลอง 5.2
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับจุดเดือดของเหลว