เคมี ว40221
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส แก๊ส สมบัติของแก๊ส
ทักทาย ทบทวนสถานะของสารที่เป็นของแข็ง ของเหลว
ทักทาย ทบทวนสถานะของสารที่เป็นของแข็ง ของเหลว
แก๊สและชนิดของแก๊ส
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส