เคมี ว40221
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส แก๊ส สมบัติของแก๊ส
ทักทาย ทบทวนนำเข้าสู่บทเรียนการทดลองที่ 5.3
ทักทาย ทบทวนนำเข้าสู่บทเรียนการทดลองที่ 5.3
การทดลองตอนที่ 1
การทดลองตอนที่ 2
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดันและปริมาตรของแก๊ส