เคมี ว40221
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส แก๊ส สมบัติของแก๊ส
ทักทาย ทบทวนกฏของบอยล์ ชาร์ล กฏของแก๊ส
ทักทาย ทบทวนกฏของบอยล์ ชาร์ล กฏของแก๊ส
ตัวอย่างการคำนวณ ช่วงที่ 1
ตัวอย่างการคำนวณ ช่วงที่ 2
ตัวอย่างการคำนวณ ช่วงที่ 3