เคมี ว40221
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส แก๊ส สมบัติของแก๊ส
ทักทาย ทบทวนความดันรวมสูตรคำนวณและตัวอย่าง
ทักทาย ทบทวนความดันรวมสูตรคำนวณและตัวอย่าง
วิธีการการทดลองที่ 5.4 เรื่องการแพร่ของแก๊ส
การทดลองที่ 5.4 เรื่องการแพร่ของแก๊ส
สรุปผลการทดลอง