เคมี ว40221
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส แก๊ส สมบัติของแก๊ส
ทักทาย ทบทวนการทดลองการแพร่ของแก๊ส
ทักทาย ทบทวนการทดลองการแพร่ของแก๊ส
อัตราการแพร่ของแก๊ส
โจทย์ตัวอย่างคำนวณอัตราการการแพร่ของแก๊ส
อธิบายแบบฝึกหัด