เคมี ว40221
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เทคโนโลยีเกี่ยวกับสมบัติของ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ทักทาย ทบทวนผังมโนทัศน์ของแข็ง ของเหลวแก๊ส
ทักทาย ทบทวนผังมโนทัศน์ของแข็ง ของเหลวแก๊ส
กระบวนการผลิตน้ำแข็งแห้ง
ประโยชน์และโทษของน้ำแข็งแห้ง
การสกัดสารโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของของไหล