วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (2) การตั้งครรภ์, การคลอด, ความผิดปกติของการตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ
การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ
ความพิการแต่กำเนิด
ความผิดปกติของทารกที่มาจากหน่วยพันธุกรรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยพันธุกรรม