วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (2) อวัยวะรับสัมผัส,ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
การทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง
การทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง
การทำงานของระบบประสาทรอบนอก
พฤติกรรมที่อยู่ในและนอกอำนาจจิตใจ
กระดูกสันหลังและการป้องกันอันตรายของหลัง