ภาษาไทย ท32101
ศิลปินเอก/ ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง/ เพลงพวงมาลัย การพูดแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน วิเคราะห์ตัวละครจากการอ่าน
เนื้อเรื่อง ศิลปินเอก
เนื้อเรื่อง ศิลปินเอก
เนื้อเรื่อง ศิลปินเอก (ต่อ)
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ศิลปินเอก
คำศัพท์ที่ควรรู้