ภาษาไทย ท32101
ศิลปินเอก/ ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง/ เพลงพวงมาลัย ศึกษาความหมายของเพลงพื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
ความหมายของเพลงพื้นบ้าน
ที่มาและประเภทของเพลงพื้นบ้าน