ภาษาไทย ท32101
ศิลปินเอก/ ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง/ เพลงพวงมาลัย การอ่านออกเสียงเพลงพื้นบ้าน ศึกษาความหมายของคำศัพท์ ข้อคิดจากการอ่านเพลงพื้นบ้าน
ความหมายของเพลงกล่อมเด็ก
ความหมายของเพลงกล่อมเด็ก
เพลงกล่อมเด็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของพ่อแม่
เพลงกล่อมเด็กที่เนื้อหาไม่ตรงกับเด็ก