ชีววิทยา ว40241
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (1)
สิ่งมีชีวิตต้องการ สารอาหารและพลังงาน
สิ่งมีชีวิตต้องการ สารอาหารและพลังงาน
สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัย
อายุขัยของพืชมีอายุสั้น
สิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโต