ชีววิทยา ว40241
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (1)
ทบทวนเกณฑ์ที่ นักชีววิทยา ใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต
ทบทวนเกณฑ์ที่ นักชีววิทยา ใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ตัวอย่างพืชและสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพื่อหาอาหาร หลบภัย และปรับตัว
สิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอก ของสิ่งมีชีวิต