ชีววิทยา ว40241
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (1)
ขั้นตอนของกิจกรรมการศึกษา การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต
ขั้นตอนของกิจกรรมการศึกษา การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต
ตัวอย่างออกแบบการทดลองศึกษา การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (เพลงมีผลต่อการเจริญเติบโต ของต้นฟักทอง)
นักเรียนรายงานผล กิจกรรมศึกษา การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต
ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ปัญหา สมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ทดลอง บันทึกผล สรุปผลการทดลอง