ชีววิทยา ว40241
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (2)
สิ่งมีชีวิตมีกลไกการรักษาดุลยภาพในร่างกาย เช่น สมดุลของน้ำ อุณหภูมิ PH
สิ่งมีชีวิตมีกลไกการรักษาดุลยภาพในร่างกาย เช่น สมดุลของน้ำ อุณหภูมิ PH
กิจกรรมศึกษา อุณหภูมิกับการรักษาดุลภาพของปลา
สรุปผลการทดลอง อุณหภูมิของน้ำมีผลต่อการขยับแผ่นปิดเหงือกของปลา