ชีววิทยา ว40241
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (2)
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ
ตัวอย่างศึกษา ลักษณะจำเพาะของพืช
สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ
ระบบนิเวศ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม