ชีววิทยา ว40241
การศึกษาชีววิทยา การศึกษาชีววิทยา (1)
กิจกรรมการสังเกตและการตั้งปัญหา
กิจกรรมการสังเกตและการตั้งปัญหา
การสังเกตเป็นทักษะสำคัญ นำไปสู่การค้นพบปัญหาและรวบรวมข้อมูล
ปัญหาเกิดจากการสังเกต
อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ คิดว่าการตั้งปัญหาสำคัญกว่าการแก้ปัญหา