ชีววิทยา ว40241
การศึกษาชีววิทยา การศึกษาชีววิทยา (2)
การตั้งสมมุติฐาน
การตั้งสมมุติฐาน
ตัวอย่างการตั้งสมมุติฐาน
ตัวอย่างการตั้งสมมุติฐาน (ต่อ)
หลักการตั้งสมุติฐาน ลักษณะของสมมติฐานที่ดี และกิจกรรมตั้งสมมติฐาน