ชีววิทยา ว40241
การศึกษาชีววิทยา การศึกษาชีววิทยา (2)
การตรวจสอบสมมุติฐาน มักใช้วิธีทดลอง เพื่อควบคุมตัวแปรได้
การตรวจสอบสมมุติฐาน มักใช้วิธีทดลอง เพื่อควบคุมตัวแปรได้
ตัวอย่างสมมุติฐาน และการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การศึกษาชีววิทยาทำให้เกิดความรู้ ถ้าความรู้ที่ได้รับเป็นจริง จะนำไปตั้งเป็นกฏ (law)