ชีววิทยา ว40241
การศึกษาชีววิทยา การศึกษาชีววิทยา (2)
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่างการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลที่ได้จากการทดลอง