ชีววิทยา ว40241
การศึกษาชีววิทยา การศึกษาชีววิทยา (2)
ตัวอย่างสรุปผลการทดลอง
ตัวอย่างสรุปผลการทดลอง
กิจกรรมศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ตย.1)
กิจกรรมศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ตย. 1, ตย. 2)
สมมุติฐานที่ผ่านการทดสอบหลายครั้ง ตั้งเป็นทฤษฎีได้ (theory)