ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สารอนินทรีย์
สาระการเรียนรู้เรื่อง สารอนินทรีย์
สาระการเรียนรู้เรื่อง สารอนินทรีย์
สารอนินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต
พันธะไฮโดรเจน
น้ำจะมีพันธะโคเวเลนต์ ที่ยึดเหนี่ยวอะตอม H และ O