ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สารอนินทรีย์
สารที่มีสมบัติละลายน้ำ
สารที่มีสมบัติละลายน้ำ
สมบัติของน้ำเกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยาภายในเซลล์ และความสำคัญของน้ำต่อร่างกาย
แร่ธาตุ
โรคที่เกิดจากการขาดแร่ธาตุ เช่น คอพอก