ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์ (1)
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอินทรีย์
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอินทรีย์
คาร์โบไฮเดรต กลุ่มมอนอแซ็กคาไรด์ (ไตรโอส, ทีโตรส)
คาร์โบไฮเดรต กลุ่มมอนอแซกคาไรด์ (เฮกโซส)
คาร์โบไฮเดรต กลุ่มโอลิแซกคาไรด์