ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์ (2)
โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุล หน่วยย่อยของโปรตีนคือ กรดอะมิโน
โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุล หน่วยย่อยของโปรตีนคือ กรดอะมิโน
พันธะเปปไทด์เชื่อมต่อกรดอะมิโน กลายเป็นโปรตีน
โปรตีนแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน เนื่องจากการเรียงตัวของกรดอะมิโน
ประเภทของกรดอะมิโน (กรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น)