ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์ (2)
ลิพิดประกอบ และลิพิดอื่นๆ ได้แก่ สเตรอยด์ คอเลสเทอรอล
ลิพิดประกอบ และลิพิดอื่นๆ ได้แก่ สเตรอยด์ คอเลสเทอรอล
ประโยชน์ของไขมัน น้ำมันพืชชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง
สารพันธุกรรมเป็นกรดนิวคลีอิก ได้แก่ DNA RNA มีหน่วยย่อยเรียกว่า นิวคลิโอไทด์
นิวคลิโอไทด์ชนิดต่างๆ โมเลกุลของ DNA โมเลกุลของ RNA