ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปฎิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
ปฎิกิริยาคายพลังงงาน เป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดแล้ว ปล่อยพลังงานออกมา
ปฎิกิริยาคายพลังงงาน เป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดแล้ว ปล่อยพลังงานออกมา
ปฎิกิริยาดูดพลังงาน เป็นปฏิกิริยาเคมีที่ดูดพลังงานจากภายนอกไปใช้
กิจกรรมศึกษา การดูดและคายพลังงานปฎิกิริยาเคมี ข้อ1-2-3
กิจกรรมศึกษา การดูดและคายพลังงานปฎิกิริยาเคมี ข้อ 4